تصمیم گرفته بودم که درباره ی جلسه دیروز تو دانشگاه بنویسم. جلسه ای که چند تا از اساتید و کارآفرینای معروف راجع به مسیر زندگیشون و تصمیم هایی که گرفتن صحبت کردن. به نظرم جالب اومد که اینجا بنویسم. ولی قبلش گفتم این شعر عالی رو اینجا بنویسم تا حوصله ای پیدا کنم و در مورد اون جلسه هم بنویسم!

دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده

صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده
از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی

چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده
لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک

رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده
یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده

شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده
آن لعل دلکشش بین وان خنده دل آشوب

وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده
آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

یاران چه چاره سازم با این دل رمیده
زنهار تا توانی اهل نظر میازار

دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت

روزی کرشمه ای کن ای یار برگزیده
گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ

بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده
بس شکر بازگویم در بندگی خواجه

گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده